Οστεολογική Μονάδα:

1. Υποδομή για ανασκαφική υποστήριξη/δειγματοληψία

2. Υποδομή για καθαρισμό και αποκατάσταση

3. Εξοπλισμός φωτογραφικής τεκμηρίωσης

4. Προετοιμασία και μικροσκοπική παρατήρηση των σκελετικών δειγμάτων
• Μικροτόμος Leica
• 2 Στερεοσκόπια (Olympus, Zeiss)
• 2 ηλεκτρονικά μικροσκόπια (Olympus, Zeiss)
• Υδατόλουτρο
• Φούρνοι
• Σύστημα εμποτισμού, κοπής και στίλβωσης δοκιμίων

5.Προετοιμασία δειγμάτων και εξαγωγή κολλαγόνου
• 2 Αμμοβολές
• Θάλαμοι PCR
• Σύστημα υπερκαθαρού νερού
• Φυγόκεντροι
• Λυοφιλιωτής
• Τhermoblock

6.Εξοπλισμός τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και μετρήσεων
• 3D laser scanner Artec Spider
• Microscribe
• Οστεόμετρα
• Παχύμετρα

Βιοχημική Μονάδα:

1.Εξοπλισμός εξαγωγής DNA, πολλαπλασιασμός με PCR
• 4 Καμπίνες απομόνωσης
• 4 Θερμοκυκλοποιητές
• Βιοαναλυτής
• Καταψύκτες (-20ο έως -80ο C)
• Μικρός εργαστηριακός εξοπλισμός (πιπέτες κτλ.)

Δημογραφική Μονάδα:

Βάσεις δεδομένων, Λογισμικά για δημογραφική και γενεαλογική ανάλυση.