Η εξωστρέφεια του Εργαστηρίου προωθείται από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του. Το αρχαιολογικό υλικό που μελετάται, αναδεικνύεται με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, συνέδρια και ομιλίες.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Clemente F, Unterländer M, Dolgova O, Amorim CEG, Coroado-Santos F, Neuenschwander S, Ganiatsou E, Cruz Dávalos DI, Anchieri L, Michaud F, Winkelbach L, Blöcher J, Arizmendi Cárdenas YO, Sousa da Mota B, Kalliga E, Souleles A, Kontopoulos I, Karamitrou-Mentessidi G, Philaniotou O, Sampson A, Theodorou D, Tsipopoulou M, Akamatis I, Halstead P, Kotsakis K, Urem-Kotsou D, Panagiotopoulos D, Ziota C, Triantaphyllou S, Delaneau O, Jensen JD, Moreno-Mayar JV, Burger J, Sousa VC, Lao O, Malaspinas AS, Papageorgopoulou C. The genomic history of the Aegean palatial civilizations. Cell. 2021 May 13;184(10):2565-2586.e21. doi: 10.1016/j.cell.2021.03.039. Epub 2021 Apr 29. PMID: 33930288; PMCID: PMC8127963.

Aidonis A, Papavramidou N, Moraitis K, Papageorgopoulou C. Trepanations in the ancient Greek colony of Akanthos: Skull surgery in the light of Hippocratic medicine. Int J Paleopathol. 2021 Aug 24;35:8-21. doi: 10.1016/j.ijpp.2021.07.008. Epub ahead of print. PMID: 34450486.

Liritzis, I, Laskaris, N, Vafiadou A, Karapanagiotis I, Volonakis, P, Papageorgopoulou, C, Bratitsi, M. (2020). Archaeometry: an Overview. Scientific Culture, Vol. 6, No. 1, (2020), pp. 49-97.

Zisis A, Zafeiris K, Xanthopoulou P, Papageorgopoulou C. (in press). Ancient Greek colonisation in retrospect: population projections from the birth of colonies.

Morozova I, Öhrström LM, Eppenberger P, Bode-Lesniewska, Gascho D, Haas C , Akgül G, Neukamm J, Kim A, Röthlin, Imhof A, Shved N , Papageorgopoulou C,  Rühli F (2019).  Ongoing tissue changes in an experimentally mummified human leg [published online ahead of print, 19 Dec 13]. Anat Rec (Hoboken). 2019;10.1002/ar.24333. doi:10.1002/ar.24333.

Bertsatos A, Papageorgopoulou C, Valakos E, Chovalopoulou ME.(2018). Investigating the sex-related geometric variation of the human cranium. International Journal of Legal Medicine 132(5):1505–1514. doi:10.1007/s00414-018-1790-z.

Silva NM, Kreutzer S, Papageorgopoulou C, Currat M. (2018). Bayesian estimation of partial population continuity using ancient DNA  and spatially explicit simulations. Evolutionary Applications, 2018, 1-14 DOI: 10.1111/eva.12655.

Hofmanová Z, Kreutzer S, Hellenthal G, Sell C, Diekmann Z, Díez del Molino D, van Dorp L,López S, Kousathanas A, Link V, Kirsanow K, Cassidy L, Martiniano R, Strobel M, Scheu A, Kotsakis K, Halstead P, Triantaphyllou S, Kyparissi-Apostolika N, Urem-Kotsou DC, Ziota C, Adaktylou F, Gopalan S, Bobo DM, Winkelbach L,Blöcher J, Unterländer M,Leuenberger C, Çilingiroğlu C, Horejs B, Gerritsen F, Shennan S, Bradley DB, Currat M, Veeramah C, Wegmann D,Thomas MG, Papageorgopoulou C, Burger C. (2016). Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113: 6886–6891.

Haeusler M, Haas C, Lösch S, Moghaddam N, Villa IM, Walsh S, Kayser M, Seiler R, Ruehli F, Janosa M, Papageorgopoulou C. (2016). Multidisciplinary Identification of the Controversial Freedom Fighter Jörg Jenatsch, Assassinated 1639 in Chur, Switzerland. PLoS One. 28;11(12):e0168014. doi: 10.1371/journal.pone.0168014. PMID: 28030571; PMCID: PMC5193413.

Chovalopoulou M, Bertsatos A, Papageorgopoulou C. (2016). Age-related changes in the craniofacial region in a modern Greek population sample of known age and sex. Int J Legal Med doi: 10.1007/ s00414-016-1470-9

Silva NM, Kreutzer S, Papageorgopoulou C, Currat M. (2016). Effect of population structure and migration when investigating genetic continuity using ancient DNA. bioRxiv 052548. http://biorxiv.org/content/early/2016/05/10/052548.abstract (Accessed May 18, 2016). submitted Proceedings of the Royal Society B

Chovalopoulou M, Papageorgopoulou C, Bertsatos A. (2016). Cranium asymmetry in a modern Greek population sample of known age and sex. Int J Legal Med doi 10.1007/s00414-016-1430-4

Haas C, Shved N,Rühli F, Papageorgopoulou C, Krawczak M, Purps J, Willuweit S, Roewer L. (2013) Y-chromosomal analysis of skeletal remains of Swiss national hero Jörg Jenatsch. Forensic Science International-Genetics 7:610-617 doi: 10.1016/j.fsigen.2013.08.006.

Panzer S, Borumandi F, Wanek J, Papageorgopoulou C, Shved N, Colacicco J, Rühli JF (2013) “Modeling ancient Egyptian embalming”: radiological assessment of experimentally mummified human tissue by CT and MRI. Skeletal Radiology, 42:1527-35

Papageorgopoulou C,Shved N, Wanek  J, Rühli FJ. (2015) Modeling Ancient Egyptian Mummification on Fresh Human Tissue: Macroscopic and Histological Aspects. Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 298, 974-987.

Papageorgopoulou C, Link K, Rühli FJ. (2015) Histology of a woolly mammoth (Mammuthus primigenius) preserved in permafrost, Yamal Peninsula, northwest Siberia. Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 298, 1059-1071.

Shved N, Haas C,Papageorgopoulou C, Akguel G, Paulsen K, Bouwman A, Warinner C, Rühli F. (2014) Post mortem DNA degradation of human tissue experimentally mummified in salt. PLoS One. 2014 Oct 22;9(10):e110753. doi: 10.1371/journal.pone.0110753.

Studer C, Papageorgopoulou C (2013) Der Friedhof im Benediktiner kloster St . Martin in Disentis /Mustér – die anthropologische Untersuchung. Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Graubünden 39-57

Papageorgopoulou C (2013) Short report: Standardised osteological assessment of inhumations: skeletal preservation, databases and variables.Bulletin der SchweizerischenGesellschaftfür Anthropologie,19: 9-15.

Papageorgopoulou C, Suter S, Rühli F, Siegmund F. (2011) Harris Lines Revisited: Prevalence, co-morbidities and possible aetiologies. American Journal of Human Biology, 23: 381-91.

Papageorgopoulou C, Rentsch K, Raghavan M, Hofmann MI, Colacicco G, Gallien V, Bianucci R, Rühli F. (2010) Preservation of cell structures in a medieval infant brain: a paleohistological, paleogenetic, radiological and physico-chemical study. NeuroImage, 50: 893-901.

Papageorgopoulou C, Kuhn G, Ziegler U, J. Rühli F. (2010) Diagnostic Morphometric Applicability of Confocal Laser Scanning Microscopy in Osteoarchaeology. International Journal of Osteoarchaeology, 20: 708-718.

Papageorgopoulou C, Iten P-X, Baumgartner M-R, Schmid M, Rühli F. (2009) Indications of embalming in Roman Greece by physical, chemical and histological analysis. Journal of Archaeological Science, 36: 35-42.

Wanek J, Papageorgopoulou C, Rühli F. (2012) Fundamentals of Paleoimaging Techniques: Bridging the gap between physicists and paleopathologists. In: Grauer AL (ed.) Companion to Paleopathology. Wiley–Liss, Inc. New York, 324-338.

Κεφάλαια σε βιβλία και τόμους

Zisis T, Papageorgopoulou C. (2019). The Greeks overseas: a bioarchaeological approach. In: Murais R, Leão D, Rodríguez Pérez D (Eds.), Greek Art in Motion: Studies in honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th birthday. Archaeopress Archaeology. pp. 335-342

Zisis T, Lösch S, PapageorgopoulouC. (2019). Ancient Greek colonies in Thrace: health and diet reconstruction of the first settlers. In: Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn, 22 – 26 May 2018 (in press). 

Zisis T, Papageorgopoulou C. 2017. The Greeks Overseas: A bioarchaeological approach. In: There and Back Again: Greek Art in Motion, Proceedings of the Conference in Honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th Birthday, Lisbon May 3rd- 5th 2017. Archaeopress (in press).

Papageorgopoulou C., 2017. Archaeology and anthropology at the dawn of genomic era revolution. In Varvounis M., Tsigaras G., Vogli E. (eds) An interdisciplinary journey from the present to the past, 25 anniversary volume of the Department History and Ethnology, Thessaloniki, Stamoulis, 333-347.

Kaufmann B., Hillenbrand-Unmüssig Ch., Xirotiris N., Papageorgopoulou C. (2015) Anthropologische Auswertung der menschliche Skelettreste. In Graenert Gabriele. Die früh- und hochmittelalterlichen Bestattungen vo Gumefens/Sus Fey (Freiburg, Schweiz) Die Ausgrabungen 1979-1980. Academic Press Fribourg, Freiburger Archaeologie 24, 81-195.

Papageorgopoulou C. (2015) Die Anthropologische Untersuchung von Jürg Jenatsch. In: Manuel Janosa (Ed.) Unter der Orgl begraben, das Grab der Jürg Jenatsch in der Kathedrale zu Chur, Archäeologischer Dienst Garubünden, Somedia Bucherverlag, Chur, 19-42.

Παπαγεωργοπούλου Χ. (2014) Αρχαίο DNA: εφαρμογές, προοπτικές, περιορισμοί. Στο Λ. Στεφανή, Ν. Μερούσης, Α. Δημουλά (επιμ.), Εκατό χρόνια έρευνας στη Προϊστορική Μακεδονία 1912-2012, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 477-488. 

Papageorgopoulou C. (2013) Harris Lines. In Hermanussen M (ed.) Auxology Studying Human Growth and Development. Schweizerbart, Stuttgart, 154-155.

Βιβλία και Τόμοι

Urem-Kotsou D., Tasić N., Burić M., Papageorgopoulou C. (2018) Guest Editors Special Issue: The Neolithic of Northern Greece and the Balkans - the environmental context of cultural transformation in Quarternary International

Παπαγεωργοπούλου Χρ, Μωραΐτης Κ., Νικήτα Ε., Ηλιόπουλος Κ., Βήκα Ε. (2016) Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και βιοαρχαιολογίας Ελληνικά Ακαδημαϊκά συγγράμματα  ISBN 978-960-603-468-8 (308 σελ.). https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4761

Simitopoulou ΚΖafeiris Κ., Theodorou Th., Papageorgopoulou C. (2016) Anthropological Pathways. Festschrift for Prof. N.I. Xirotiris. Εκδόσεις Μήστης Ηράκλειο (290 σελ.) in press

Research monographs (textbook) /edited volumes

Urem-Kotsou D, Tasić N, Burić M, Papageorgopoulou C. (2018) Guest Editors Special Issue: The Neolithic   of Northern Greece and the Balkans - the environmental context of cultural transformation in Quarternary International vol. 496.

Papageorgopoulou C, Moraitis, Nikita E, Eliopoulos, Vika E (2016) Themes of skeletal anthropology, taphonomy and bioarchaeology. Greek Academic Textsbooks ISBN 978-960-603-468-8 (500 pages). https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4761

Συμμετοχές σε συνέδρια-workshops

Ganiatsou E., (2021). The investigation of the diachronic pattern of breastfeeding in ancient Thessaloniki through the analysis of incremental dentine". Bioarchaeological Seminar Series at the University of Oxford School of Archaeology. 18-10-2021

Ganiatsou E., Vika E., Georgiadou A., Protopsalti T., Papageorgopoulou C. (2021). Women and children in Roman Thessaloniki: an investigation of breastfeeding and weaning through δ13C and δ15Ν incremental analysis. 27th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 6-11 September 2021, Kiel.

Theodoroudi, E., Winkelbach, L., Ganiatsou, E., Pukaj, A., Souleles, A., Brami, M. Blöcher, J., Diekmann, Y., Burger, J., Papageorgopoulou, C., (2021) Biomuse: The Genomic Heritage of Ancient Greece, Bringing Digitalised Biohistory in Museums. 27th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 6-11 September 2021, Kiel.

Ganiatsou E., Vika E., Georgiadou A., Protopsalti T., Papageorgopoulou C. (2021). Women and children in Roman Thessaloniki: an investigation of breastfeeding and weaning δ13C and δ15Ν incremental analysis. ISBA9: 9th International Symposium On Biomolecular Archaeology, 1-4 June, Toulouse.

Aidonis, A., Papageorgopoulou, C., (2020). A bioarchaeological study of decapitation from Late Byzantine Thesprotia, Greece,  26th Virtual Meeting of the European Association of Archaeologists, 26-30 August

Ganiatsou E., Papageorgopoulou C. (2019). Tracking childhood and motherhood identities in Roman Thessaloniki. 25th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 4-7 September 2019, Bern.

Ganiatsou E., Vika E., Papageorgopoulou C. (2019). Breastfeeding and weaning patterns in ancient Thessaloniki . 6th International Congress of Dr Ales Hrdlicka. 3-5 September 2019, Humpolec.

Ganiatsou E., Vika E., Papageorgopoulou C. (2019). Breastfeeding and weaning patterns in ancient Thessaloniki. 2nd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East (ICAS-EMME 2). 12-14 November.

Aidonis A., Papageorgopoulou, C., 2019. Skeletal evidence of trepanation from ancient Akanthos, Greece, ICAS-EMME 2, Second International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East, The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus, 12-14 November.

Kalliga, E.,  Svoli, A., Papageorgopoulou, C., Aidonis, A., Ziota, C. 2019.  In the time of violence. Perimortem cranial traumas from Roman Nor¬thern Greece: A case study, 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Bern, 4-7 September.
          
Aidonis, A., Papageorgopoulou, C. 2019. Skull surgery in ancient Greece: New cases of trepanation from Classical-Hellenistic times, 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlicka, Humpolec, 3–5 September.  

Koukli M. Siegmund F., Papageorgopoulou, C. 2019. Stature estimation in ancient Greek population of Roman times. 2nd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. 12-14 November, The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus. Poster presentation.

Koukli M., Siegmund F., Papageorgopoulou, C. 2019. Stature estimation on northern Greek populations of Roman time. 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlicka, 3-5 September, Czech Republic. Oral presentation.

Zisis T., Zafeiris K., Koukli M. et al. 2019. The Greek colonial expansion (8th – 4th B.C.) through paleodemographic projections and the role of mothers in population growth”. 25th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 4-7 September 2019, Bern.  

Papageorgopoulou C. 2018. Palaeogenetic analysis in Greece: an overview of the existing data and the prospect of new genomic inferences. Workshop “Reconstructing Europeans' genetic evolution through computer simulations and heterochronous molecular data” University of Geneva, Zermatt Switzerland, 12-14 November 2018.

Koukli M, Siegmund F, Papageorgopoulou C. 2018, Stature estimation in archaeological skeletal remains from northern Greece, 20th Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology – BABAO, 14-16 September, Cranfield, United Kingdom.

Zisis T., Lösch S., Papageorgopoulou C. 2018. Ancient Greek colonies in Thrace: health and diet reconstruction of the first settlers.19th International Congress of Classical Archaeology, 22-26 May, Cologne/Bonn.

Zisis Τ., Vika Ε., Papageorgopoulou C. 2018. The impact of becoming a colony: a bioarchaeological study of resilience and adaptation in northern Aegean populations (8th-5th c. BC), 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Session 399: Culture Contact in the Greek Mediterranean, Barcelona 5-8 September.

Papageorgopoulou C., Zisis T. 2018. Bioarchaeology of children in North Aegean Greek colonies», 11th Annual International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past, Vienna, 20-22 September.

Zisis T, Papageorgopoulou C. 2017. The Greeks Overseas: A bioarchaeological approach. There and Back Again: Greek Art in Motion, Conference in Honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th Birthday, Lisbon May 3rd- 5th 2017.

Chovalopoulou M, Papageorgopoulou C, Bertsatos A. (2016) Cranium asymmetry in a modern Greek population sample of known age and sex. 37th Meeting of the Greek Association for Biological Sciences, Kavala, May 2016.

Chovalopoulou M, Bertsatos A, Papageorgopoulou C. (2016) Age-related changes in the craniofacial region in a modern Greek population sample of known age and sex. 37th Meeting of the Greek Association for Biological Sciences, Kavala, May 2016.

Koukli M., Siegmund F., Papageorgopoulou C. (2016) Methodological aspects of stature estimation on Roman population from Northern Greece 136-330 AD. 37th Meeting of the Greek Association for Biological Sciences, Kavala, May 2016.

Christina Papageorgopoulou, Zuzana Hofmanová, Susanne Kreutzer, Garrett Hellenthal, Christian Sell, Yoan Diekmann, David Díez­ del­ Molino, Lucy van Dorp, Saioa López, Athanasios Kousathanas, Vivian Link, Karola Kirsanow, Lara M. Cassidy, Rui Martiniano, Melanie Strobel,  Amelie Scheu, Kostas Kotsakis, Paul Halstead, Sevi Triantaphyllou, Nina Kyparissi­-Apostolika, Dushanka­ Urem-­Kotsou, Christina Ziota, Fotini Adaktylou, Shyamalika Gopalan, Dean M. Bobo, Laura Winkelbach, Jens Blöcher, Martina Unterländer, Christoph Leuenberger, Çiler Çilingiroğlu, Barbara Horejs, Fokke Gerritsen, Stephen Shennan, Daniel G. Bradley, Mathias Currat, Krishna R. Veeramah, Daniel Wegmann, Mark G. Thomas, Joachim Burger., 2016 Population genetics of Neolithic Period in southeastern Europe: first genomes from Greece. 37th Meeting of the Greek Association for Biological Sciences, Kavala, May 2016.

Christina Papageorgopoulou, Zuzana Hofmanová, Susanne Kreutzer, et al. (2016) Population genetics of Neolithic Period in southeastern Europe: first genomes from Greece. Archaeological Work on Macedonia and Thrace, Thessaloniki, March 2016.

Unterländer M, Kreutzer S, Papageorgopoulou C. (2015) Insight into the origin of Aegean palatial civilizations from mitochondrial DNA analyses. International Workshop entitled: Ancient DNA: a window to the Past and Future. Archaeological Museum of Thessaloniki, 30 July2015.

Kreutzer S, Burger B., Papageorgopoulou C. (2015) Population Genetics of the Greek Neolithic.  International Workshop entitled: Ancient DNA: a window to the Past and Future. Archaeological Museum of Thessaloniki, 30 July2015.

Unterländer M, Kreutzer S, Papageorgopoulou C. (2015) The origins of the Aegean palatial civilizations from a population genetic perspective. 84th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropology, St. Louis, USA, March 2015.

Unterländer M, Kreutzer S, Papageorgopoulou C. (2014) The origins of the Aegean palatial civilizations from a population genetic perspective.6th International Symposium on Biomolecular Archaeology, Basel-Switzerland, August 27-30 2014.

Papageorgopoulou C. Kreutzer S. Burger J. (2014). Population genetics of the Mesolithic-Neolithic transition in Greece. Humboldt Kolleg: Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction Zone, Archaeological Museum of Thessaloniki, 26-29 June 2014.

Link K, Papageorgopoulou C, Gutteck U, Müller D, Rühli F, Van Hove M, Bianucci R (2013) Investigations of Mediaeval Mummified Brains Found in Belgium Using Chemical, Radiological and Histological Techniques. VIIΙ World Congress on mummy studies, Rio de Janeiro-Brazil, August 6-9 2013.

 Συμμετοχή των ΥΔ Ζήση και Γκανιάτσου στο Workshop: «Reconstructing subsistence using the Bayesian model FRUITS UNIARQ», University of Lisbon, Portugal, 8-9 November 2018 .

Προσκλήσεις σε συνέδρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Novel methodologies in the study of human skeletal remains under the light of evolution Advanced MA program, Department of Biological Sciences, University of Nicosia, 27 March, 2019.

Population genetics of Neolithic and Early Bronze Age Aegean, Science and Technology in Archaeology Research Center (STARC) The Cyprus Institute, Nicosia, 18 January, 2018.

Populations genetics of Mesolithic-Neolithic transition and Early Bronze Age Period in Greece, 15th Meeting of the German Anthropological Association, Munich 15-18 September 2015.

Mesolithic-Neolithic transition in Greece from a population perspective, 34th Meeting of the Greek Association for Biological Sciences, Nauplio 23-25 May 2013 (plenary lecture in memory of Prof. Kastritsis).

Standardised osteological assessment of inhumations: skeletal preservation, databases and variables. Workshop: Preservation and representation of human bones and its importance for anthropological analysis. Institute of Anthropology, University of Bern, 31 Mai 2013.

Hypothyroidism in Switzerland from an anthropological, clinical and historic perspective (Panel organiser) In Workshop ‘A peste, fame et bello libra nos, Domine! Disease, hunger, war and religion from an archaeological, historical and anthropological perspective’. Rachel Carson Center and University of Munich, 3-5 March 2011.

Νew methods in bone histology. University of Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters / Abteilung Ältere Urgeschichte und Quartärökologie, 2008.

Large scale expeditions

2014- Excavation of Ancient Tenea in Chiliomodi, Korinth, necropolis excavation and study of human skeletal remains (excavator Dr. Elena Korka, General Directorship of Antiquities, Hellenic Ministry of Culture and Sports),.

2014- Study of the human skeletal material from the tomb of Kasta in Amphipolis (Hellenic Ministry of Culture and sports) together with Assist. Professor Sevasti Triantaphyllou, AUTH.

2012- Exhumation and study of the skeletal material for the identification of Jörg Jenatsch (1596-1639), historical personality of Switzerland (Archaeological service Grisons, Switzerland).

Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων

2015- Οργάνωση Διεθνούς Workshop με τίτλο: Ancient DNA: a window to the Past and Future. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (9 κορυφαίοι ερευνητές στο aDNA, 200 συμμετέχοντες)

2014- Συνδιοργάνωση, Humboldt Kolleg: Northern Greece and Sountheastern Europe during the Neolithic Period: an Interaction Zone. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, (50 προσκεκλημένοι ερευνητές, 100 συμμετέχοντες).