Το Εργαστήριο  ιδρύθηκε το 1993, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες  στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθρωπολογίας. Ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου μέχρι τη συνταξιοδότησή του, ήταν ο Καθηγητής Νικόλαος Ξηροτύρης. Το 2017 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας και σήμερα αποτελεί μια εργαστηριακή μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη στην μελέτη και την ανάλυση αρχαιολογικών και σύγχρονων πληθυσμών. Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, να γνωρίσουν τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Φυσικής Ανθρωπολογίας, μέσω  πρωτοποριακών ερευνητικών μεθόδων.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες ακαδημαϊκές τάσεις, υποστηρίζει την καινοτόμο, υψηλού επιπέδου έρευνα, την άρτια εκπαίδευση και την αριστεία. Αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τεχνικών, από τη μακροσκοπική εξέταση ως τη βιομοριακή ανάλυση, παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες για την κατανόηση και την ερμηνεία των σκελετικών δεδομένων στο βιοπολιτισμικό τους πλαίσιο. Στις εγκαταστάσεις του υλοποιούνται σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη και τη διαχείριση αρχαιολογικού σκελετικού υλικού σε όλα τα στάδια, από την ανασκαφή, την τεκμηρίωση και την μελέτη, μέχρι την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής του σημασίας. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην έρευνα των πληθυσμιακών δεδομένων σύγχρονων και ιστορικών πληθυσμών και στη μελέτη της βιοϊστορίας τους, εστιάζοντας στις δημογραφικές τους παραμέτρους. Το Εργαστήριο, στους άξονες της ερευνητικής του δραστηριότητας, υλοποιεί μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και το εξωτερικού.

Στους χώρους του Εργαστηρίου, οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν και να αφομοιώσουν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές της ανθρωπολογικής έρευνας. Μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα πρακτικής άσκησης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπρόσθετη εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης αρχαιολογικού σκελετικού υλικού. Οι γνώσεις αυτές, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά ανασκαφικά προγράμματα σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και workshops  και να έρθουν σε επαφή με καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.