Η δημογραφία είναι ο ακαδημαϊκός κλάδος, ο οποίος χρησιμοποιεί στατιστικές αναλύσεις πληθυσμιακών δεδομένων ώστε να εξάγει συμπεράσματα για τη μεταβολή των πληθυσμών. Η δημογραφική ανάλυση είναι σημαντική για την κατανόηση της δυναμικής τόσο των σύγχρονων, όσο και των αρχαιολογικών πληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες πτυχές της βιοϊστορίας των ατόμων που τοποθετούνται εντός συγκεκριμένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλαισίων. Εστιάζει σε γεγονότα, όπως οι γεννήσεις, οι θάνατοι και η μετανάστευση - ενώ παράλληλα προσφέρει την ερμηνεία τους μέσω ολιστικής προσέγγισης, συνεκτιμώντας το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού και τον τρόπο με τον οποίο  αυτό επηρεάζει τη δομή του.

Η παλαιοδημογραφία ανασυνθέτει αρχαιολογικούς πληθυσμούς μέσω αποσπασματικών δεδομένων, είτε αυτά είναι οστεολογικά, είτε αρχαιολογικά. Διερευνά αιτιακά τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία αλληλεπιδρούν ώστε να προκύψει η πληθυσμιακή πυκνότητα, η πληθυσμιακή δομή κατά φύλο και ηλικία, καθώς και η μεταβολή τους στο χώρο και το χρόνο.

Στο Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του ΔΠΘ διεξάγεται σύγχρονη και παλαιο-δημογραφική έρευνα, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η στατιστική ανάλυση και οι προβολές πληθυσμού μέσω προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, εκτιμάται το επίπεδο υγείας πληθυσμών, μέσω καινοτόμων μεθόδων, όπως η στοχαστική ανάλυση του επιπέδου θνησιμότητας.