Η Οστεολογία είναι το ερευνητικό πεδίο που μελετά το ανθρώπινο σκελετικό σύστημα, με σκοπό την ανασύνθεση της οστεοβιογραφίας ενός ατόμου και αναγωγικά, μελετώντας σκελετικά σύνολα, την ανασύνθεση της βιοκοινωνικής δομής ενός πληθυσμού. Οι ερευνητές καλύπτουν ένα ευρύτατο πλαίσιο, που περιλαμβάνει τα πεδία της παλαιοανθρωπολογίας, της βιοαρχαιολογίας και της δικαστικής ανθρωπολογίας.  Μέσω της οστεολογικής ανάλυσης, επιχειρείται ο  προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου, όπως το βιολογικό φύλο, η ηλικία θανάτου, το ύψος, η αναγνώριση παλαιοπαθολογικών αλλοιώσεων, τραυμάτων και  μοτίβων σωματικής καταπόνησης. Οι πληροφορίες αυτές, όταν η έρευνα αφορά σκελετικούς πληθυσμούς, συντίθενται  με σκοπό τη διερεύνηση της  παλαιοδημογραφικής τους δομής, τα γενικά επίπεδα υγείας και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Επιπλέον, η οστεολογική ανάλυση προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για ταφικές πρακτικές και έθιμα, μελετώντας οστά καύσεων, ανακομιδών, ομαδικών ταφών ή ταφών που αποκλίνουν από τα συνήθη πρότυπα μιας νεκρόπολης.

Το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας, διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για μετρικές αναλύσεις (οστεομετρικές πινακίδες, παχύμετρα υψηλής ακρίβειας) καθώς και τρισδιάστατο σαρωτή Artec Spider και ψηφιοποιητή MicroScribe 3DX. Είναι επίσης δυνατή η μελέτη των οστικών δομών σε περιπτώσεις τραυμάτων, παλαιοπαθολογικών και ταφονομικών αλλοιώσεων, μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης και τεκμηρίωσης, ενώ για τον ίδιο σκοπό, έχει αναπτύξει συνεργασίες για Χ-Ray και CT αναλύσεις  Για όλα τα παραπάνω αναπτύσσει και τηρεί βάσεις δεδομένων στις οποίες καταχωρούνται όλα τα στοιχεία για κάθε σκελετικό σύνολο το οποίο βρίσκεται υπό μελέτη. Στο Εργαστήριο βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε σκελετικούς πληθυσμούς από αρχαιολογικές θέσεις της  Ελλάδας. Το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή, συμβάλλουν στην παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου.